Witamy na platformie e-learningowej Medical Service.

Regulamin kursu e-learningowego

przeprowadzanego przez firmę Medical Service Sp. z o.o.

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w szkoleniu e -learningowym organizowanym przez Firmę Medical Service.

 2. Szkolenie realizowane jest zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

§ 2.

Organizacja kursu

 1. Kurs Pierwszej Pomocy przeznaczony jest dla osób prywatnych jak i firm, gdzie pracodawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, są obowiązani zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy, w ramach którego w zakładzie pracy powinny znajdować się na każdej zmianie osoby przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy.

 2. Dostęp do materiałów szkoleniowych następuje po wprowadzeniu hasła otrzymanego telefonicznie pod numerem biura Medical Service (32/ 257 84 40 ) bądź drogą e-mailową (ms@medical-service.pl)

 3. Korzystanie z materiałów szkoleniowych jest bezpłatne.

 4. Przystąpienie do egzaminu następuje po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i wykupieniu kodów dostępu w odpowiedniej ilości, zależnej od liczby osób biorących udział w szkoleniu e-learningowym z pierwszej pomocy. Informację o cenie szkolenia można uzyskać pod numerem telefonu 32 257 84 40, kom. 605 405 477 lub e-mailem ms@medical-service.pl Otrzymanie kodu następuje w momencie kiedy pieniądze będą dostępne na naszym koncie bankowym: Alior Bank nr 51 2490 0005 0000 4530 5681 0609

 5. W przypadku nie zaliczenia testów(mniej niż 75 % poprawnych odpowiedzi) można do niego przystąpić wielokrotnie przy tym samym kodzie dostępu, ale dopiero po upływie 24 godzin od momentu rozpoczęcia testu , który został nie zaliczony.

 6. E-learningowy Kurs Pierwszej Pomocy kończy się otrzymaniem imiennego zaświadczenia.

§ 3.

Ochrona praw autorskich

 1. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki filmy i inne materiały dostępne na stronie internetowej dotyczącej szkolenia, jak również szata graficzna oraz wybór i układ prezentowanych treści.

 2. Wszelkie materiały szkoleniowe przeznaczone są na użytek prywatny(w celach niekomercyjnych). Organizator szkolenia nie wyraża zgody na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów.

§ 4.

Warunki techniczne wymagane do korzystania z kursu e-learningowego

 1. Uczestnik szkolenia powinien dysponować dostępem do sieci Internet (najlepiej szerokopasmowym łączem) oraz komputerem z systemem operacyjnym Microsoft Windows (98, 2000, XP, Vista, 7, 10), Linux lub MacOS, z zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer (wersję od 8.0+), Mozilla Firefox (1.5+), Opera (9.0+), Google Chrome (10.0 +) lub Safari(4.0).

§5.

Ochrona danych osobowych

 1. Akceptujemy politykę prywatności RODO

 2. Medical Service przy transmisji danych osobowych stosować będzie środki techniczne uniemożliwiające nieuprawniony dostęp do danych.

§ 6.

Postanowienia końcowe

 1. Medical Service zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.

 2. Każdy Uczestnik szkolenia potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego wszystkie postanowienia (poprzez zaznaczenie opcji w formularzu zgłoszeniowym).

 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01września 2011 roku.

 4. Wszelkie zmiany wprowadzone do Regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie platformy e-learningowej www.pierwsza.home.pl/construction/

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.